Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van granieten, composieten en keramieken werkbladen
Artikel 1. Algemeen
1.1   

De navolgende algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten in ruimste zin des woords met 123Werkbladen.

1.2   

Algemene voorwaarden van mogelijke contractspartijen of contractpartijen van 123Werkbladen, danwel derden, zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van en/of overeenkomsten met 123Werkbladen, tenzij 123Werkbladen die algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3   

De mogelijke nietigheid van een van de bepalingen van de algemene voorwaarden van 123Werkbladen, laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1   

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van 123Werkbladen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anderszins door 123Werkbladen is vastgelegd.

2.2   

Een overeenkomst met 123Werkbladen komt tot stand door middel van schriftelijke aanvaarding door de contractspartij van een aanbod van 123Werkbladen.

2.3   

Ten aanzien van handelingen verricht door vertegenwoordigers van 123Werkbladen geldt dat 123Werkbladen pas gebonden wordt voor handelingen van vertegenwoordigers, nadat 123Werkbladen hetgeen is besproken met de vertegenwoordiger aan de contractspartij, schriftelijk heeft bevestigd.

2.4   

De van een aanbod of offerte in de ruimste zin des woords deel uitmakende specificaties, waaronder maten, gewichtsopgaven en technische specificaties behoren als bij benadering te worden beschouwd en binden 123Werkbladen niet.

2.5   

Indien de klant opdracht heeft gegeven voor inmeten en het werkblad wordt daarna niet afgenomen door de klant zullen de inmeetkosten van 150 euro verhaald worden op de klant.

Artikel 3. Prijzen
3.1   

De door 123Werkbladen opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en op basis van leveringen franco Nederland. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende kostprijs bepalende factoren.

3.2   

Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat of ondergaan, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is 123Werkbladen gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat de prijsverhoging nimmer meer dan 50% van de overeengekomen prijs zal bedragen.

Artikel 4. Levering en levertijd
4.1   

De door 123Werkbladen vermelde levertijden gelden slechts als bij benadering aangegeven. De termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

4.2   

De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan voor verzending gereed zijn en 123Werkbladen de contractspartij daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld/

4.3   

Overschrijding door 123Werkbladen van de levertijd geeft de contractpartij geen recht op schadevergoeding. Voorst geeft overschrijding van een levertijd op contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichting uit de overeenkomst op te schorten/

Artikel 5. Transport en risico
5.1   

Voor zover levering plaats vindt af fabriek, draagt de contractpartij het risico voor de door hem gekochte zaken vanaf het tijdstip van levering van deze zaken af fabriek.

5.2   

Voor zover levering plaats vindt af fabriek, draagt de contractpartij het risico voor de door hem gekochte zaken vanaf het tijdstip van levering van deze zaken af fabriek.

5.3   

Leveringen vinden plaats op de begane grond.

5.4   

Leveringen op een verdieping uitsluitend in overleg.

Artikel 6. Betaling
6.1   

Betaling uitsluitend a contant of met onze mobiele pinautomaat.

6.2   

123Werkbladen is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat uisluitend tegen vooruit betaling wordt geleverd. Voorts is 123Werkbladen bevoegd de levering en verzending van de gekochte zaken op te schorten tot de contractspartij genoegzame zekerheid voor betaling aan 123Werkbladen heeft verstrekt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1   

Verkochte zaken blijven eigendom van 123Werkbladen, tot het tijdstip waarop de contractspartij de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan.

7.2   

Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, zal de contractpartij 123Werkbladen van de beslaglegging onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten welke 123Werkbladen dient te maken te zekerstelling van haar eigendomsrechten.

7.3   

Zolang de eigendom van de door 123Werkbladen verkochte zaken nog niet is overgegaan op de contractspartij, is de contractpartij verplicht deze zaken met de nodigde zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van 123Werkbladen verplicht ter inzage aan 123Werkbladen te verstrekken.

Artikel 8. Reclames
8.1   

Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en binnen 8 dagen na levering door 123Werkbladen. Na het verstrijken van hiervoor vermelde periode van 8 dagen, vervalt het recht van contractpartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in de geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een schriftelijk garantie als bedoeld in artikel 9 verleend.

8.2   

Het is de contractpartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123Werkbladen aan 123Werkbladen terug te sturen. Het verlenen van toestemming tot terugzending aan 123Werkbladen vindt plaats op kosten en voor risico van contractspartij.

8.3   

123Werkbladen aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door de contractspartij verwerkt, gewijzigd of veranderd zijn.

8.4   

De reclame schort de betalingsverplichting van de contractspartij jegens 123Werkbladen niet op.

Artikel 9. Garantie
9.1   

123Werkbladen staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door 123Werkbladen geleverde zaken voor een periode van 2 jaar na levering. Een en ander houdt in, dat geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos door 123Werkbladen worden hersteld voor zover de contractspartij bewijst dat de gebreken een direct gevolg zijn van een onjuistheid in het materiaal.

9.2   

Indien de contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties en/ of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder schriftelijke toestemming van 123Werkbladen of voor zover contractpartij niet aan haar betalingsverplichting jegens 123Werkbladen heeft voldaan betreffende zaken waarvoor de garantie wordt ingeroepen, vervalt de garantie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1   

123Werkbladen is nimmer aansprakelijk voor schade door de contractspartij geleden in verband met door 123Werkbladen geleverde zaken of door 123Werkbladen ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waarvoor 123Werkbladen is verzekerd en zover de schade door verzekeraar van 123Werkbladen wordt uitgekeerd.

10.2   

Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is 123Werkbladen nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.

10.3   

De omvang van een verplichting tot schadevergoeding is voorst op de navolgende wijze beperkt: Niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, schade door een bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.

10.4   

De contractspartij dient zich tegen de onder artikel 10.3 vermelde vormen van schade te verzekeren.

10.5   

123Werkbladen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn.

10.6   

De contractspartij vrijwaart 123Werkbladen voor enige aanspraak van derden op vergoeding van schade in ruimste zin des woords onder meer voor schade die het gevolg is van of samenhangt met de levering van zaken.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1   

Op alle overeenkomsten met 123Werkbladen en de hieruit voortvloeiende geschillen is bij uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing.