Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN
Werkbladen Groothandel Nederland B.V.
Marconistraat 7 a
4004 JM Tiel
Nederland
inschrijving kamer van koophandel nr. 76652793
APRIL 2021
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 76652793), hierna te noemen Werkbladen Groothandel Nederland B.V., tevens handelend onder de naam: WBGN en 123werkbladen aan derden gedaan, op alle door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Werkbladen Groothandel Nederland B.V. niet bindend, niet toepasselijk en worden door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte en/of geconstateerde gegevens.

b. De door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Werkbladen Groothandel Nederland B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Werkbladen Groothandel Nederland B.V., dan wel doordat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Werkbladen Groothandel Nederland B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN BIJ (ONDER)AANNEMING WERK

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: een goede bereikbaarheid, ingerichte omgeving en werkomstandigheden, met inbegrip van de benodigde voorzieningen en voor zover dit toepasselijk is, voor de benodigde vergunningen met inbegrip van de opslag en/of afvoer van restafval, materialen, e.d. Dit ter beoordeling van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. geen of onvoldoende sprake zijn, dan is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste voor de te verrichte dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, mag zij de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij wederpartij in rekening brengen. Mocht dit geheel of gedeeltelijk tekortschieten van wederpartij debet zijn aan een verminderde prestatie van en/of zijdens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b. Daar waar Werkbladen Groothandel Nederland B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden. Is er van en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en Werkbladen Groothandel Nederland B.V. overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd, tenzij wederpartij aansluitend, zoals bij de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van oplevering bij aanneming van werk wordt bedoeld, schriftelijk haar bezwaren aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V. heeft kenbaar gemaakt.

c. Daar waar Werkbladen Groothandel Nederland B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op basis van een termijn in werkbare dagen dan wordt als werkbare dag aangemerkt een werkdag, zijnde: een dag uit de normale werkweek van maandag t/m vrijdag die geen vastgestelde vakantie, verlof of feestdag of andere individuele vrije dag is waarop de omstandigheden het voldoende toelaten redelijkerwijs de geplande werkzaamheden te verrichtten, zulks te allen tijde ter beoordeling van Werkbladen Groothandel Nederland B.V..

d. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

e. Daar waar Werkbladen Groothandel Nederland B.V. werkzaamheden voor wederpartij buiten Nederland verricht is wederpartij aansprakelijk voor alle heffingen, boetes, belastingen en sociale lasten die Werkbladen Groothandel Nederland B.V. of de door haar ingeschakelde derde, om het even door welke overheidsinstantie zij dit in rekening gebracht krijgt. Wederpartij zal op het eerste verzoek van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. binnen de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gestelde termijn, de betreffende bedragen aan haar voldoen.

f. Daar waar er sprake is van oplevering van het werk, niet zijnde op uurbasis en waarbij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. geen werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert, zal zij wederpartij, al dan niet, schriftelijk kennisgeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en nodigt zij wederpartij uit tot opneming/ keuring van het werk. Indien wederpartij het werk niet binnen een redelijke termijn van 8 (acht) dagen na bovengenoemde bekendmaking opneemt/ keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de wederpartij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

ARTIKEL 3.3: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

a. Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal Werkbladen Groothandel Nederland B.V. dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Werkbladen Groothandel Nederland B.V. dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten. Verder is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. door en of zijdens gedaagde op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, niet direct noch indirect voor gevolgen van de door haar verrichte werkzaamheden die direct en/of indirect voortvloeien uit een ten behoeve daarvan niet toereikende uitgangssituatie,

a.2. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan objecten die zich noodzakelijkerwijze, zulks ter beoordeling van Werkbladen Groothandel Nederland B.V., voor kunnen doen als gevolg van de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. verrichte werkzaamheden. Evenmin is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar gebruik van en/of aan de gereedschappen, machines, materialen, half- en eindproducten, die haar door wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij dit te wijten is aan grove opzet of grove schuld van Werkbladen Groothandel Nederland B.V

a.3. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is jegens wederpartij niet toerekenbaar tekortgeschoten en derhalve ook niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade aan de door haar geleverde producten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: kleurverschillen, beschadigingen door stoten, krassen, drukbelasting, puntbelasting, inwerking van gassen en vloeistoffen en spanningsverschillen met de verschillende materialen waarmee het geleverde in aanraking komt. Evenzo is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. jegens wederpartij niet toerekenbaar tekortgeschoten en derhalve ook niet aansprakelijk bij verschillen in profiel- en kleurpatronen met betrekking tot de door haar geleverde producten of met andere aanwezige producten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met wederpartij anders is overeengekomen.

a.4. Wederpartij vrijwaart Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Werkbladen Groothandel Nederland B.V. en wederpartij, is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

c. Indien Werkbladen Groothandel Nederland B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 2.000,00 (zegge; tweeduizend euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Werkbladen Groothandel Nederland B.V. niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Werkbladen Groothandel Nederland B.V., zal Werkbladen Groothandel Nederland B.V. in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. of een andere door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te bepalen plaats.

e. Wanneer door Werkbladen Groothandel Nederland B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V. In het geval dat van de betreffende op maat gemaakte goederen enige nog relevante handelswaarde ontbreekt, dan is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd om bij wederpartij kosten in rekening te brengen ter zake de verwijdering/afvoer/vernietiging van deze producten. NB: Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Werkbladen Groothandel Nederland B.V. ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria respecteren.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V.

b. Het transport van de bij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. Zij kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gezonden correspondentie. Eveneens is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Werkbladen Groothandel Nederland B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Werkbladen Groothandel Nederland B.V., verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Werkbladen Groothandel Nederland B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.

c. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.1. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. of op een door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Werkbladen Groothandel Nederland B.V. en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Werkbladen Groothandel Nederland B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Werkbladen Groothandel Nederland B.V..

c. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Werkbladen Groothandel Nederland B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Werkbladen Groothandel Nederland B.V. toekomende rechten. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Werkbladen Groothandel Nederland B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Werkbladen Groothandel Nederland B.V., ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Werkbladen Groothandel Nederland B.V..

c.1. Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Werkbladen Groothandel Nederland B.V. ten aanzien van de in deze wetgeving aangehaalde ontbindingscriteria ten gunste van wederpartij respecteren.

c.2. Bij ontbinding door wederpartij ressorterende onder de hiervoor genoemde doelgroep binnen de hiervoor bedoelde wettelijke criteria dient deze zorg te dragen, dat in het geval van het retour zenden van de reeds aan haar door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. geleverde goederen, deze goederen onbeschadigd zijn in eveneens in een onbeschadigde originele verpakking verpakt zijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. met wederpartij is overeengekomen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Werkbladen Groothandel Nederland B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Werkbladen Groothandel Nederland B.V. geen volledige betaling van de door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Werkbladen Groothandel Nederland B.V.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Werkbladen Groothandel Nederland B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Werkbladen Groothandel Nederland B.V., zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. Wederpartij zal van de ten deze door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Werkbladen Groothandel Nederland B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Werkbladen Groothandel Nederland B.V. is ten strengste verboden, tenzij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Werkbladen Groothandel Nederland B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Werkbladen Groothandel Nederland B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Werkbladen Groothandel Nederland B.V. eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Werkbladen Groothandel Nederland B.V.

d. De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Werkbladen Groothandel Nederland B.V. of bij een door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Werkbladen Groothandel Nederland B.V. dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Werkbladen Groothandel Nederland B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Werkbladen Groothandel Nederland B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Werkbladen Groothandel Nederland B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Werkbladen Groothandel Nederland B.V. behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Gelderland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Werkbladen Groothandel Nederland B.V..

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Werkbladen Groothandel Nederland B.V. in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Werkbladen Groothandel Nederland B.V. gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.

d. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Werkbladen Groothandel Nederland B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”